กองกฎหมายยินดีต้อนรับ

NO GIFT POLICY

แจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย

งดให้ งดรับของขวัญ ของฝาก หรือของกำนัล

จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาล

 

Clip Video แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

1.พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565

2. สาระสำคัญ รายละเอียด เหตุผล หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่อำนาจของกรมราชทัณฑ์

3. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกัน พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566 (**แก้ไขถ้อยคำบางข้อให้มีความชัดเจน)

 ***ยกเลิก ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกัน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

4. เอกสารประกอบโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 

5. เอกสารเตรียมความพร้อมประมวลกฎหมายยาเสพติด

1) แบบคำร้อง

2) ตารางเปรียบเทียบโทษ

3) แบบรายงานประสงค์จะยื่นคำร้อง

4) แบบรายงานไม่ประสงค์จะยื่นคำร้อง 

สถิติผู้ต้องขังที่ยื่นคำร้องขอกำหนดโทษใหม่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

จำนวน 141,950 ราย (ร้อยละ 100) ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2566

ศาลแจ้งผลการพิจารณากลับมา                       จำนวน 82,579 ราย (ร้อยละ 58.17)

       – เปลี่ยนแปลงโทษได้รับการปล่อยตัว      จำนวน    4,035 ราย (ร้อยละ 2.84)

      – เปลี่ยนแปลงโทษได้รับการลดโทษ        จำนวน  25,748 ราย (ร้อยละ 18.14)

      – ยกคำร้องคงโทษเดิม                            จำนวน  52,796 ราย (ร้อยละ 37.19)

อยู่ในระหว่างพิจารณาคำร้อง (โดยประมาณ)   จำนวน 59,371 ราย (ร้อยละ 41.83)

**หมายเหตุ ข้อมูลสถิติด้านจำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากผู้ต้องขังบางรายประสงค์ยื่นคำร้องและดำเนินด้วยตนเอง 

โดยมอบหมายให้ญาติ/ทนายความดำเนินการแทนให้


คำถามที่พบบ่อย 

 1. อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์  หมายความว่าอย่างไร

ตอบ   ในกรณีที่คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว หากเป็นผู้กระทำความผิด ที่ยังไม่ได้รับโทษ หรือกำลังรับโทษอยู่         และโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง****
* ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิหากผู้ต้องขังจะยื่น เป็นเรื่องของผู้ต้องขังกับศาล เพราะเป็นเรื่องของการปรับพฤติการณ์กับอัตราระวางโทษ ของศาล
****ดูในตารางสรุปขั้นสูงในเอกสารเตรียมความพร้อม

*ฎ.2809/2556 การจะนำโทษตามกฎหมายที่ใช้ในภายหลังกระทำความผิดมากำหนดโทษใหม่ในคดีที่คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั้น จะต้องปรากฎว่าโทษทีกำหนดตามคำพิพากษาถึงที่สุดหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง เมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีน  แล้วลดโทษให้จำเลยที่ ๑ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒๕ ปี การกำหนดโทษตามคพิพากษาดังกล่าวจังอยู่ในระวางโทษตามบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ซึ่งกำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ถือไม่ได้ว่าโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง กรณีไม่อยู่ในเกณฑ์ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ (๑) ที่ศาลจะกำหนดโทษให้จำเลยทั้งสองใหม่ได้


 1. ใครเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอกำหนดโทษใหม่แก่ศาล ตามมาตรา 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
     ตอบ      –  สำนวนความปรากฏแก่ศาล
  – ผู้กระทำผิด****
  – ผู้อนุบาล /ผู้แทนโดยชอบธรรม
  – พนักงานอัยการ


 1. การกำหนดโทษใหม่ จะได้หรือไม่ เพียงใด
  ตอบ     ศาลเป็นผู้มีดุลยพินิจพิจารณาเป็นรายคดีไป


 1. กำหนดโทษตามคำพิพากษา คือกำหนดโทษใด
  ตอบ     กำหนดโทษตามคำพิพากษา ฉบับแรก ก่อนลดโทษ


 1. ผู้ต้องต้องขังระหว่างพิจารณา จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ตอบ     คดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะนำกฎหมายใดบังคับใช้แก่คดีนั้น


 2. ผลของการที่ศาลกำหนดโทษใหม่ เป็นอย่างไร
  ตอบ เป็นการแก้ไขกำหนดโทษตามคำพิพากษา หากผู้ต้องขังเข้าเงื่อนใขตามกฎหมายราชทัณฑ์ ก็นำไปพิจารณาต่อไป (อภัยโทษ พักโทษ ลดวันต้องโทษ)


8. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดกรุณาติดต่อสำนักงานป.ป.ส. เพื่อความถูกต้องชัดเจน 
ตอบ  สำนักงาน ป.ป.ส
โทรศัพท์: 0 2245 9087
โทรสาร: 0 2245 9413
E-mail: saraban_lad@oncb.go.th