กองกฎหมายยินดีต้อนรับ

ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ของกองกฎหมายได้จากแถบรายการด้านบน หรือค้นหาจากปุ่ม “ค้นหา” ด้านขวา

เอกสารประกอบโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

เอกสารเตรียมความพร้อมประมวลกฎหมายยาเสพติด

1. แบบคำร้อง

2. ตารางเปรียบเทียบโทษ

4. แบบรายงานประสงค์จะยื่นคำร้อง

5. แบบรายงานไม่ประสงค์จะยื่นคำร้อง 

คำถามที่พบบ่อย 

 1. อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์  หมายความว่าอย่างไร

ตอบ   ในกรณีที่คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว หากเป็นผู้กระทำความผิด ที่ยังไม่ได้รับโทษ หรือกำลังรับโทษอยู่         และโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง****
* ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิหากผู้ต้องขังจะยื่น เป็นเรื่องของผู้ต้องขังกับศาล เพราะเป็นเรื่องของการปรับพฤติการณ์กับอัตราระวางโทษ ของศาล
****ดูในตารางสรุปขั้นสูงในเอกสารเตรียมความพร้อม

*ฎ.2809/2556 การจะนำโทษตามกฎหมายที่ใช้ในภายหลังกระทำความผิดมากำหนดโทษใหม่ในคดีที่คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั้น จะต้องปรากฎว่าโทษทีกำหนดตามคำพิพากษาถึงที่สุดหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง เมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีน  แล้วลดโทษให้จำเลยที่ ๑ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒๕ ปี การกำหนดโทษตามคพิพากษาดังกล่าวจังอยู่ในระวางโทษตามบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ซึ่งกำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ถือไม่ได้ว่าโทษที่กำหนดตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่กำหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง กรณีไม่อยู่ในเกณฑ์ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ (๑) ที่ศาลจะกำหนดโทษให้จำเลยทั้งสองใหม่ได้


 1. ใครเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอกำหนดโทษใหม่แก่ศาล ตามมาตรา 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
     ตอบ      –  สำนวนความปรากฏแก่ศาล
  – ผู้กระทำผิด****
  – ผู้อนุบาล /ผู้แทนโดยชอบธรรม
  – พนักงานอัยการ


 1. การกำหนดโทษใหม่ จะได้หรือไม่ เพียงใด
  ตอบ     ศาลเป็นผู้มีดุลยพินิจพิจารณาเป็นรายคดีไป


 1. กำหนดโทษตามคำพิพากษา คือกำหนดโทษใด
  ตอบ     กำหนดโทษตามคำพิพากษา ฉบับแรก ก่อนลดโทษ


 1. ผู้ต้องต้องขังระหว่างพิจารณา จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ตอบ     คดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะนำกฎหมายใดบังคับใช้แก่คดีนั้น


 2. ผลของการที่ศาลกำหนดโทษใหม่ เป็นอย่างไร
  ตอบ เป็นการแก้ไขกำหนดโทษตามคำพิพากษา หากผู้ต้องขังเข้าเงื่อนใขตามกฎหมายราชทัณฑ์ ก็นำไปพิจารณาต่อไป (อภัยโทษ พักโทษ ลดวันต้องโทษ)


8. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดกรุณาติดต่อสำนักงานป.ป.ส. เพื่อความถูกต้องชัดเจน 
ตอบ  สำนักงาน ป.ป.ส
โทรศัพท์: 0 2245 9087
โทรสาร: 0 2245 9413
E-mail: saraban_lad@oncb.go.th