หน้าแรก

กองนิติการยินดีต้อนรับ ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ของกองนิติการได้จากแถบรายการด้านบน หรือค้นหาจากปุ่ม “ค้นหา” ด้านขวา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– อินโฟกราฟฟิกหลักการ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ (เก่า-ใหม่) 

 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

– อินโฟกราฟฟิก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

– แบบฟอร์มคำร้องยื่นต่อศาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ฉบับใหม่

– การสวมใส่เครื่องแบบของข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์

– การสวมใส่เครื่องแบบของลูกจ้างสังกัดกรมราชทัณฑ์

 

Be the first to comment

Leave a Reply