ห้องสมุดกฎหมายราชทัณฑ์


 

กองนิติการ มีบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ .pdf ตามรายการที่ปรากฏข้างล่างนี้

รายการข้อมูลข่าวสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ในขณะนี

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์

๓. พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์

๔. ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของกรมราชทัณฑ์

๕. ข้อมูลเผยแพร่อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับประชาชน