ห้องสมุดกฎหมายราชทัณฑ์

กองนิติการ มีบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ .pdf ตามรายการที่ปรากฏข้างล่างนี้

รายการข้อมูลข่าวสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ในขณะนี

1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

 

2. พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เพิ่งประกาศใช้

 

3. ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เพิ่งประกาศใช้