1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์

1. หนังสือรวมกฎหมายราชทัณฑ์ พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโดยสังเขป : หนังสือรวมกฎหมายราชทัณฑ์ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 กฎกระทรวงมหาดไทย (ถึงฉบับที่ 14) ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์

2. คำแปลภาษาอังกฤษกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

รายละเอียดโดยสังเขป : หนังสือคำแปลภาษาอังกฤษฯ ประกอบด้วยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และคำแปลภาษาอังกฤษ