หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์


 

๑. หนังสือรวมกฎหมายราชทัณฑ์ พร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโดยสังเขป : หนังสือรวมกฎหมายราชทัณฑ์ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ กฎกระทรวงมหาดไทย (ถึงฉบับที่ ๑๔) ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์

๒. คำแปลภาษาอังกฤษกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

รายละเอียดโดยสังเขป : หนังสือคำแปลภาษาอังกฤษฯ ประกอบด้วยกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และคำแปลภาษาอังกฤษ