การตอบข้อหารือทางกฎหมาย


 

๑. ข้อหารือเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ

๒. ข้อหารือเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง

๓. ข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์

๔. ข้อหารือเกี่ยวกับการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ

๕. ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้ต้องขัง

๖. ข้อหารือเกี่ยวกับวินัยผู้ต้องขัง

๗. ข้อหารือเกี่ยวกับการทำงานของผู้ต้องขัง

๘. ข้อหารือเกี่ยวกับการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

๙. ข้อหารือเกี่ยวกับการนับโทษ และการเลื่อนชั้นผู้ต้องขัง

๑๐. ข้อหารืออื่นๆ