ข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับประชาชน

ข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับประชาชน
1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1

– คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 (ฉบับ infographic)

แหล่งข้อมูล : http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/main.php?filename=index

– วิดิโอ (youtube) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

2. พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2558

3. อินโฟกราฟฟิก Punishments in ASEAN Countries

4. อินโฟกราฟฟิก หลักการใหม่ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

5. อินโฟกราฟฟิก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560