ข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับประชาชน


 

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๑

– คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒ (ฉบับ infographic)

แหล่งข้อมูล : http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/main.php?filename=index

– วิดิโอ (youtube) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

๒. พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. อินโฟกราฟฟิก Punishments in ASEAN Countries

๔. อินโฟกราฟฟิก หลักการใหม่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. อินโฟกราฟฟิก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐