ข้อมูลเผยแพร่อื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับประชาชน

เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนมีความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน


  •  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๑

– คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒ (ฉบับ infographic)

แหล่งข้อมูล : http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/main.php?filename=index

– วิดิโอ (youtube) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจราณาทบทวยกฎหมายตามวิธีการและหลักเกณ์ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ประกอบกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด

     – กฎหมาย(เดิม) อินโฟกราฟฟิก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐