• ผู้บริหารและกลุ่มงานในสังกัดกองกฎหมาย

ผู้บริหาร

นายโยธิน บุญญานุสนธิ์  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๘  ภายใน ๕๔๑


๑. กลุ่มงานคดีและความรับผิดทางละเมิด

โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙  ภายใน ๕๔๒

๒. กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๖๐   ภายใน ๕๔๕, ๕๔๖

๓. กลุ่มงานที่ดินและการจัดตั้งเรือนจำ

โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๖๐   ภายใน ๕๔๖

๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙  ภายใน ๕๔๒, ๕๐๒-๕๐๓