ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองกฎหมาย

ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์  มงคลหัตถี  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๘ ภายใน ๕๔๑


๑. กลุ่มงานคดีและความรับผิดทางละเมิด โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙ ภายใน ๕๔๒, ๕๔๕

๑.๑  นายชำนาญ  เล็กสกุล                 นิติกรชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้ากลุ่มงานฯ

                ๑.๒  นายอุทิศ อาชาทองสุข              นิติกรชำนาญการ                            เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๓  นายเทพพลพันธ์  ทองสุภร         นิติกรชำนาญการ                           เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๔  นายณทียศ  อาจภักดี                  นักทัณฑวิทยาชำนาญการ            เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๕  นายอนุวัฒน์  โพธิ์ขาว                 นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ              เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๖  นางสาวสิยาภรณ์ สัมมากฤษณ์    นิติกร                                             เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๗  นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์เรือง     นิติกร                                            เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๘  นายโมไนย  ร่มคูหา                     นิติกร                                            เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

 

๒. กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

๒.๑  นายสัญญา  เต่าหิม                    นิติกรชำนาญการพิเศษ                   หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๒.๒  นายสมยศ  วงค์พูล                    นิติกรชำนาญการ                             เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๒.๓  นายวัชรากร  ชาวตะโปน            นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ               เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

 

๓. กลุ่มงานพัฒนางานนิติการ

๓.๑  นายโยธิน  บุญญานุสนธิ์           นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ         หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๓.๒  นายเอกอิศร์  ทองเนื้อดี            นิติกรชำนาญการ                                เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๓.๓ นางสาวรุ่งรัตน์  สุขแก้ว              นิติกร                                                   เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

 

๔. กลุ่มงานที่ดินและการจัดตั้งเรือนจำ

๔.๑  นางสาวแสงสุข  ลิ่มพันธ์                นิติกรชำนาญการ                          หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๔.๒  นางสาวณัฏฐ์ชญา  ฉัตรหิรัณย์สิริ   นิติกรปฏิบัติการ                            เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๔.๓  นางสาวชนาภัทร  ปัทมชนะโชติ    นิติกร                                             เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๔.๔  นายทวี    ทรัพย์คงทน                   นิติกร                                             เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

 

๕. กลุ่มงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

๕.๑  นายโยธิน  บุญญานุสนธิ์          นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ         หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๕.๒  นางจิรารัตน์  วนาพัทธ์             นิติกรชำนาญการ                                  เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๕.๓  นางสาวภาสุรีย์  ดวงประทีป     นักทัณฑวิทยาชำนาญการ                   เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๕.๔  นางสาวพรรษสลิล  รีพรหม      นิติกรปฏิบัติการ                                    เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

 

๖. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๖.๑  นางพรวดี  ยิ้มน้อย                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน           หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๖.๒  น.ส.ณัฎฐ์วริน  สายะนันท์          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน           เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๖.๓  น.ส.สุรีพร  สอนดี                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน           เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๖.๔  น.ส.วราภรณ์  ศิลปชัย               เจ้าพนักงานธุรการ                             เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๖.๕  น.ส.ปรีญาภรณ์  คงสุวรรณ        เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                        เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๖.๖  น.ส.ภทรวรรณ  เชื้อชุ่ม              พนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ            เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ