ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองนิติการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองนิติการ

 

ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์     กิจวาสน์    ผู้อำนวยการกองนิติการ  โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๘ ภายใน ๕๔๑

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๖๐ ภายใน ๕๔๕, ๕๔๖

๑. นายไพฑูรย์                มงคลหัตถี        นิติกรชำนาญการพิเศษ          หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๒. นายสัญญา                 เต่าหิม              นิติกรชำนาญการ                     เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๓. นางสาวพลอยไพลิน  บุญธวัชศักดิ์    นิติกรชำนาญการ                      เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๔. นายวัชรากร                ชาวตะโปน      นักทัณฑวิทยาปฏฺิบัติการ         เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานที่ดินและการจัดตั้งเรือนจำ โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๖๐ ภายใน ๕๔๕, ๕๔๖

๑. นางสาวแสงสุข        ลิ่มพันธ์            นิติกรชำนาญการ                     รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานฯ

๒. นางสาวณัฏฏฐ์ชญา ฉัตรหิรัณย์สิริ   นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ        เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานพัฒนางานนิติการ โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙ – ๖๐ ภายใน ๕๔๒, ๕๔๕

๑. นายไพฑูรย์        มงคลหัตถี        นิติกรชำนาญการพิเศษ            หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๒. นายสมยศ         วงค์พูล              นิติกรชำนาญการ                     เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๓. นายเอกอิศร์       ทองเนื้อดี         นิติกรชำนาญการ                     เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๔. นายโยธิน          บุญญานุสนธิ์     นิติกรชำนาญการ                     เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๕. นายอภิชาติ        หนูเอี่ยม           นักทัณฑวิทยาชำนาญการ       เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๖. นายนราธิป         ชำนาญศรี        นิติกรปฏิบัติการ                         เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานคดีและความรับผิดทางละเมิด โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙ ภายใน ๕๔๒, ๕๔๕

๑. นายชำนาญ            เล็กสกุล        นิติกรชำนาญการพิเศษ                   หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๒. นายเทพพลพันธ์    ทองสุภร        นิติกรชำนาญการ                             เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๓. นายณทียศ            อาจภักดี         นักทัณฑวิทยาชำนาญการ              เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๔. นายอนุวัฒน์          โพธิ์ขาว          นักทัณฑวิทยาปฏฺิบัติการ                เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๕. นางสาวศศิธร        ศาลางาม        นิติกร                                                เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๖. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์เรือง      นิติกร                                                เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๗. นายโมไนย            ร่มคูหา            นิติกร                                                เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

กลุ่มงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙ – ๖๐ ภายใน ๕๔๒, ๕๔๕

๑. นางจิรารัตน์ วนาพัทธ์ นิติกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ (ช่วยราชการ สป.ยธ.)

๒. นางสาวมณฑิรา อินทรียงค์ นักจิตวิทยาชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ (ปฏิบัติหน้าที่กองบริการทางการแพทย์และปฏิบัติหน้าที่กองนิติการอีกหน้าที่หนึ่ง

๓. นางสาวน้ำใส วงศ์เสรี นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๔. นางสาวพรทิพย์ พรหมสูงวงษ์ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใน ๕๐๓

๑. นายไพฑูรย์ มงคลหัตถี นิติกรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่กำกับดูแล

๒. นางพรวดี ยิ้มน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

๓. นางสาวณัฏฐ์วริน สายะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

๔. นางสาวสุรีพร สอนดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

๕. นางสาววราภรณ์ ศิลปชัย ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

๖. นางสาวปรียาภรณ์ คงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

๗. นางสาวภทวรรณ เชื้อชุ่ม พนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

Be the first to comment

Leave a Reply