ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองนิติการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองนิติการ

(ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

 

ผู้บริหาร

นายธวัช ตันยุวรรธนะ  ผู้อำนวยการกองนิติการ  โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๘ ภายใน ๕๔๑


๑. กลุ่มงานคดีและความรับผิดทางละเมิด โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙ ภายใน ๕๔๒, ๕๔๕

๑.๑ นายชำนาญ            เล็กสกุล        นิติกรชำนาญการพิเศษ                   หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๑.๒ นายเทพพลพันธ์    ทองสุภร        นิติกรชำนาญการ                             เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๓ นายณทียศ            อาจภักดี         นักทัณฑวิทยาชำนาญการ              เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๔ นายอนุวัฒน์          โพธิ์ขาว          นักทัณฑวิทยาปฏฺิบัติการ                เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๕ นางสาวแพรวไพลิน    มาลี          นิติกรปฏิบัติการ                               เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๖ นางสาวศศิธร        ศาลางาม        นิติกร                                                เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๗ นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์เรือง     นิติกร                                                เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๘ นายโมไนย            ร่มคูหา           นิติกร                                                เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ


๒. กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๖๐ ภายใน ๕๔๕, ๕๔๖

๒.๑ นายสัญญา                 เต่าหิม              นิติกรชำนาญการ                     หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๒.๒ นายอภิชาติ              หนูเอี่ยม             นักทัณฑวิทยาชำนาญการ      เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๒.๓ นางสาวพลอยไพลิน  บุญธวัชศักดิ์    นิติกรชำนาญการ                     เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๒.๔ นายวัชรากร                ชาวตะโปน      นักทัณฑวิทยาปฏฺิบัติการ         เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ


๓. กลุ่มงานพัฒนางานนิติการ โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙ – ๖๐ ภายใน ๕๔๒, ๕๔๕

๓.๑ นายสัญญา        เต่าหิม              นิติกรชำนาญการ                      หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๓.๒ นายสมยศ         วงค์พูล              นิติกรชำนาญการ                     เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๓.๓ นายเอกอิศร์       ทองเนื้อดี         นิติกรชำนาญการ                     เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๓.๔ นายนราธิป         ชำนาญศรี        นิติกรปฏิบัติการ                         เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ


๔. กลุ่มงานที่ดินและการจัดตั้งเรือนจำ โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๖๐ ภายใน ๕๔๕, ๕๔๖

๔.๑ นางสาวแสงสุข         ลิ่มพันธ์            นิติกรชำนาญการ                     รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานฯ

๔.๒ นางสาวณัฏฐ์ชญา    ฉัตรหิรัณย์สิริ   นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ         เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๔.๓ นางสาวชนาภัทร      ปัทมชนะโชติ   นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ         เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ


๕. กลุ่มงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙ – ๖๐ ภายใน ๕๔๒, ๕๔๕

๕.๑ นางจิรารัตน์         วนาพัทธ์                นิติกรชำนาญการ                      หัวหน้ากลุ่มงานฯ (ช่วยราชการกระทรวงยุติธรรม)

๕.๒ นางสาวภาสุรีย์    ดวงประทีป            นักทัณฑวิทยาชำนาญการ       เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

               ๕.๓ นายธนรัตน์          มังคุด                     นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ         เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ


๖. ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใน ๕๐๓

๖.๑ นางพรวดี               ยิ้มน้อย                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

๖.๒ นางสาวณัฏฐ์วริน   สายะนันท์             เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

๖.๓ นางสาวสุรีพร         สอนดี                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

๖.๔ นางสาววราภรณ์    ศิลปชัย                 ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์            เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

๖.๕ นางสาวปรียาภรณ์ คงสุวรรณ              เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล               เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

๖.๖ นางสาวภทรวรรณ    เชื้อชุ่ม                  พนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ   เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

Be the first to comment

Leave a Reply