• ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองกฎหมาย

ผู้บริหาร

 นายชำนาญ  เล็กสกุล   ผู้อำนวยการกองกฎหมาย                                     โทร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๘ ภายใน ๕๔๑


๑. กลุ่มงานคดีและความรับผิดทางละเมิด

โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙  ภายใน ๕๔๒, ๕๔๕

๑.๑  นายสัญญา  เต่าหิม                   นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

       ๑.๒ นายอุทิศ อาชาทองสุข               นิติกรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๓  นายเทพพลพันธ์  ทองสุภร         นิติกรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๔ นางเบญจมาภรณ์  สุคันธมาลัย   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๕  นางสาวสิยาภรณ์ สัมมากฤษณ์    นิติกร

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๖  นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์เรือง     นิติกร

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๑.๗  นายโมไนย  ร่มคูหา                    นิติกร

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

 

๒. กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ

โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๖๐

๒.๑  นางสาวแสงสุข  ลิ่มพันธ์            นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

๒.๒  นางสาวพรรษสลิล  รีพรหม        นิติกรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๒.๓  นางสาวแพรวไพลิน มาลี            นิติกรปฎิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๒.๔ นางสาวชนาภัทร ปัทมชนะโชติ    นิติกร

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๒.๕  นางสาวรุ่งรัตน์  สุขแก้ว                นิติกร

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

 

๓. กลุ่มงานที่ดินและการจัดตั้งเรือนจำ

โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๖๐

๓.๑  นายโยธิน  บุญญานุสนธิ์           นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

๓.๒  นายณทียศ  อาจภักดี                นักทัณฑวิทยาชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๓.๓  นายวัชรากร  ชาวตะโปน           นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

 

๔. กลุ่มงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

โทร./โทรสาร. ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๖๐

๔.๑  นายโยธิน  บุญญานุสนธิ์          นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ

๔.๒  นางจิรารัตน์  วนาพัทธ์             นิติกรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๔.๓ นางสาวภาสุรีย์  ดวงประทีป      นักทัณฑวิทยาชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๔.๔ นายอนุวัฒน์  โพธิ์ขาว              นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

 

๕. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๕.๑  นางพรวดี  ยิ้มน้อย                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

๕.๒  น.ส.สุรีพร  สอนดี                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๕.๓  น.ส.วราภรณ์  ศิลปชัย               เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ

๕.๔  น.ส.ปรีญาภรณ์  คงสุวรรณ        พนักงานพิมพ์

เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานฯ