2. พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เพิ่งประกาศใช้

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

– พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 

อนุบัญญัติ

(กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ)

– กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 15 (เรื่องเครื่องพันธนาการ)

หมายเหตุ  ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

– กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 16 (เรื่องงานสาธารณะ)

หมายเหตุ  ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479