2. พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เพิ่งประกาศใช้

2.1 พระราชบัญญัติ

1) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

2.2 กฎกระทรวง

1) กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 15 (เรื่องเครื่องพันธนาการ)

หมายเหตุ  ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

2) กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 16 (เรื่องงานสาธารณะ)

หมายเหตุ  ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479