พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์


 

๑. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– อินโฟกราฟฟิกหลักการ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ (เก่า-ใหม่) 

๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๑๐

๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (Update)

๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  (Update )

๖. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

– อินโฟกราฟฟิก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

– แบบฟอร์มคำร้องยื่นต่อศาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ฉบับใหม่

๗. ประมวลกฎหมายอาญา (Update)

๘. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Update)

๙. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๐. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒