โครงสร้างของกองกฎหมาย

กองกฎหมาย แบ่งโครงสร้างเป็น ๕ กลุ่มงาน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

๑. กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ มีหน้าที่จัดทำร่างกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศของกรมราชทัณฑ์ ตรวจสอบและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา วินิจฉัยและตีความข้อกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทางด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์

๒. กลุ่มงานคดีและความรับผิดทางละเมิด มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทางคดีแพ่งอาญา และคดีปกครอง ทำคำฟ้องหรือทำคำให้การในคดีปกครอง สอบสวนความรับผิดทางละเมิด พิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง บังคับทางแพ่งและทางละเมิด อำนวยความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือถูกร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ และให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓. กลุ่มงานที่ดินและการจัดตั้งเรือนจำ มีหน้าที่จัดทำแผนการก่อสร้างเรือนจำ การจัดตั้ง ยุบเลิก ย้ายเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานที่กักขัง และสถานกักกัน การจัดหาที่ดินเพื่อประโยชน์ในกิจการราชทัณฑ์ การจัดแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการจัดหาที่ดินไว้ใช้ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช่ที่ดินและปัญหากรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินในความครอบครองดูแลของกรมราชทัณฑ์ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณก่อสร้าง ตลอดจนประสานงานกับส่วนราชการภายนอกเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มงานพัฒนางานนิติการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านกฎหมาย

๕. กลุ่มงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ เป็นศูนย์กลางเตรียมความพร้อมการจัดทำกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ประกาศกรมราชทัณฑ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลและดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดทำอนุบัญญัติและเผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. …. และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่พัฒนางานการบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น จัดทำคำของบประมาณประจำปี จัดทำรวบรวมสถิติข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Be the first to comment

Leave a Reply