3. ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เพิ่งประกาศใช้

พ.ศ. 2556

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. 2556

– แบบหนังสือยินยอมท้ายระเบียบ (เอกสาร Word)

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2556 (สทป.)

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2536, ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555)

พ.ศ. 2557

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. 2557

– หนังสือตั้งผู้คุมท้ายระเบียบ (เอกสาร Word)

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับที่ 4 เรื่องการตั้งผู้คุมพิเศษ

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขัง พ.ศ. 2557

– ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจัดกองราชทัณฑ์เกียรติยศ พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ ประเภทความสามารถหรือทักษะพิเศษ พ.ศ. 2558

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (สพน.)

พ.ศ. 2559

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับที่ 6 เรื่องการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ พ.ศ. 2559

– ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุกและการพักการลงโทษ พ.ศ. 2559 (สทป.)

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่น หรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคม ซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องกักขังในสถานที่กักขัง พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : ออกตามความในมาตรา 5/2 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559