Line


กองกฎหมาย มีบริการตอบข้อหารือผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (line) สำหรับผู้บริหารเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ภายใต้ชื่อโครงการ “คลินิกนิติการ”  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และต่อมาจึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่กฎหมายสำหรับเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ตลอดถึงหลักสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม สามารถแจ้งทางกองกฎหมายได้ที่ ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙