Line


กองกฎหมาย มีบริการตอบข้อหารือผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (line) สำหรับผู้บริหารเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ภายใต้ชื่อโครงการ “คลินิกนิติการ”  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และต่อมาจึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่กฎหมายสำหรับเรือนจำและทัณฑสถาน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

สำหรับผู้บริหารที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม สามารถแจ้งทางกองกฎหมายได้ที่ ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙