Line


กองนิติการ มีบริการตอบข้อหารือผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (line) สำหรับผู้บริหารตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ภายใต้ชื่อโครงการ “คลินิกนิติการ” และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับผู้บริหารที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม สามารถแจ้งทางกองนิติการได้ที่ ๐๒ ๙๖๗ ๓๓๕๙