วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

๑. การปล่อยชั่วคราว

๒. การชดใช้ค่าทดแทนโดยรัฐเนื่องจากการคุมขังอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม

๓. การปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไข : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา

๔. การอภัยโทษในประเทศไทย : ศึกษากรณีการอภัยโทษเป็นการทั่วไป 

๕. การจำคุกในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ

๖. การจำคุกเฉพาะวันที่กำหนด

๗. การขังระหว่างพิจารณา : ศึกษาการจำกัดระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณา

๘. อำนาจในการพิจารณาพักการลงโทษ

๙. สิทธิของผู้ต้องหาในการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐในคดีอาญา

๑๐. ความเหมาะสมของโทษประหารชีวิตในความผิดตามกฎหมายอาญา

๑๑. หลักประกันสิทธิผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาสิทธิในการดำรงชีวิต