วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

๑. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถานในงานด้านการส่งต่อและย้ายผู้ต้องขังป่วยของกรมราชทัณฑ์

๒. การปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานกับผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ : ศึกษากรณีทัณฑสถานหญิงกลาง

๓. ความเครียดของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ปฏิบัติงานประจำฝ่ายรักษาการณ์ : กรณีศึกษากลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานเขตอิสระ

๔. การปรับตัวของผู้ต้องขังให้เข้ากับสภาพเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางคลองเปรม

๕. สาเหตุในการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางบางขวาง

๖. ทัศนะของผู้บริหารราชทัณฑ์ต่อแนวทางการดำเนินงานของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย

๗. ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อปัจจัยเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขังระหว่างควบคุมไป-กลับ ศาลและเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

๘. สาเหตุการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางคลองเปรม

๙. ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อผลกระทบของปัญหาวิกฤตินักโทษล้นเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำความมั่นคงสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๑๐. แนวทางในการดำเนินการเรือนจำอุตสาหกรรมในประเทศไทย

๑๑. ทัศนะของข้าราชการเรือนจำต่อการปฏิบัติงานเรือนจำในเขตจังหวัดสกลนคร

๑๒. ทัศนะของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางต่อกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความมั่นคงสูง

๑๓. การประเมินผลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังตามนโยบายเปิดเรือนจำสู่สังคมโครงการนักเรียนเยี่ยมคุกเรือนจำกลางนครพนม

๑๔. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวาง

๑๕. แนวทางการพัฒนาบริการห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจำอำเภอธัญบุรี

๑๖. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขัง : ศึกษาเฉพาะกรณีในเรือนจำกลางคลองเปรม

๑๗. ผลกระทบปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษธนบุรี