เอกสารประกอบการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

 

1. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายราชทัณฑ์และอนุบัญญัติ”

2. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “ข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”

3. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “คำวินิจฉัยของศาลในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

4. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและปัญหาในการจัดการที่ดิน”