ระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๐)

๑. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ระเบีนบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการกำหนดความผิดอาญาที่ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจวินิจฉัยลงโทษ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำและการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์หรือสิ่งสื่อสารอื่น หรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใดๆ ซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.ระเบียบกรมราทัณฑ์ว่าด้วยการจำหน่ายและทำลายสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำและสิ่งที่ได้ยึดไว้ตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังเข้า ออกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑

๗. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการลาของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการลาของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๖๓

(ฉบับที่ ๒)

๘. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการกำหนดหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการประกอบศาสนกิจของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๐. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเด็กในความดูแลของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดูแลผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดูแลผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. ระเบียบกรมราชทัณฑืว่าด้วยการกำหนดความสะดวกในเรือนจำสำหรับนักโทษเด็ดขาด พ.ศ ๒๕๖๑

๑๔. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๕. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับอนามัยและการสุขาภิบาลของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๖. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจัดการจับกุมผู้ต้องขังหลบหนี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดไปทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๓  

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดไปทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดไปทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๘. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๙. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ ประเภทความสามารถหรือทักษะพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ ประเภทความสามารถหรือทักษะพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๐. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคุมขังและปฎิบัติต่อผู้ต้องขังในแดนความมั่นคงสูงสุดและเรือนจำความมั่นคงสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๑. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดีอาญาของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๒. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปล่อยผู้ถูกคุมขังชั่วคราวในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๓. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการนำนักโทษเด็ดขาดออกจากห้องขังเพื่อทำงานหุงต้มก่อนเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และเข้าห้องขังหลังเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำงานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ พ.ศ.๒๕๖๕