ข้อหารือเกี่ยวกับการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ


 

๑. บุคคลภายนอกเข้าเรียนดนตรีในเรือนจำ

๒. การนำคณะนักร้องประสานเสียงออกไปชมการขับร้องเพลงประสานเสียง

๓. การมีสิทธิพบญาติอย่างใกล้ชิด

๔. การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการเยี่ยมญาติ