ระเบียบกรมราชทัณฑ์อื่นๆ

– คำสั่งกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเรือนจำตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดีอาญาของผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๑

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ ประเภทความสามารถหรือทักษะพิเศษ พ.ศ ๒๕๖๑

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการคุมขังและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในแดนความมั่นคงสูงสุด และเรือนจำความมั่นคงสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๑

– คำสั่งคณะกรรมการราชทัณฑ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ

– คำสั่งคณะกรรมการราชทัณฑ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่จะสั่งให้ออกไปทำงานสาธารณะหรืองานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำ

– คำสั่งคณะกรรมการราชทัณฑ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุก

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการรับจ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังภายในรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๕๓ , ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ , ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินฝากของผู้ต้องขังในเรือนจำ พ.ศ.๒๕๕๓

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผุ้ต้องขัง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๑๓

– ระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

– ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

– ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่น หรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคม ซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องกักขังในสถานที่กักขัง พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ : ออกตามความในมาตรา ๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับที่ ๖ เรื่องการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษและการนำผลไปใช้ลงโทษวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๕๘

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

– ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจัดกองราชทัณฑ์เกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๕๗

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตัดผมผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตั้งผู้คุมพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗

– หนังสือตั้งผู้คุมท้ายระเบียบ (เอกสาร Word)

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ฉบับที่ ๔ เรื่องการตั้งผู้คุมพิเศษ

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖, ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑) และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕)

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖

– แบบหนังสือยินยอมท้ายระเบียบ (เอกสาร Word)

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินการกับสิ่งของต้องห้าม และเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒ , ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ , ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๖๒

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. ๒๕๔๙

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันในคดีอาญาในความควบคุมของกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๘

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง การลงโทษเฆี่ยน พ.ศ. ๒๔๘๐ พ.ศ. ๒๕๔๘

–  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘

–  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖

หมายเหตุ : มีผลยกเลิกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินบำรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วย การใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๔๓

–  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๓๘

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่นักโทษเด็ดขาดที่ส่งออกไปทำางานสาธารณะนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๒๙

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์กลางคืนและกลางวันในวันหยุดราชการของเรือนจำาหรือทัณฑสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕

–  ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการรับและปล่อยตัวผู้ถูกกักกัน พ.ศ. ๒๕๑๑

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง การไหว้พระสวดมนต์ของผู้ต้องขัง

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง การทำความเคารพของผู้ต้องขัง 

– ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง การเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังที่มีเชื้อชาติหรือสังกัดต่างประเทศ

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพักการลงโทษ

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ พ.ศ.๒๕๒๑

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการติดตามและสอดส่องความประพฤติผู้ได้รับพักการลงโทษ พ.ศ.๒๕๐๗

– ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ต้องขังที่กระทำการตามหน้าที่ซึ่งต้องประสบอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๒

– ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐

–  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาการราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

– ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการตรวจเรือนจำของคณะกรรมการเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๗

– ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. ๒๕๔๖